อุปกรณ์สงฆ์ Ceremony Equipment

  • โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5, หมู่ 7, หมู่ 9
  • อาสนะสงฆ์มีพนักพิง 5 ชุด, 7 ชุด, 9 ชุด
  • เวทีและฉากหลัง