อุปกรณ์สงฆ์ Ceremony Equipment

  • โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9
  • อาสนะสงฆ์มีพนักพิง 9 ชุด
  • เวทีและฉากหลัง